Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir YFU Latvija, Reģ. nr.: 40008007844, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
LV-1010, tālrunis: +37127706596, +37123669944, e-pasts: info@yfu.lv

 

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā YFU Latvija veic personas datu apstrādi un aizsardzību.


2. YFU Latvija piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.


3. YFU Latvija personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos YFU Latvija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar YFU Latvija norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu kategorijas


5.    Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no YFU Latvija rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras YFU Latvija lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3.    profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
5.4.    īpašās kategorijas personas dati;
5.5.    dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
5.6.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. YFU Latvija veic personas datu apstrādi:

6.1. lai izvērtētu un apstiprinātu iesniegumus;
6.2. lai pārbaudītu un atklātu iespējamās interešu konflikta situācijas
6.3. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.4. lai nodrošinātu dokumentu apriti YFU Latvija;
6.5. lai apzinātu YFU Latvija klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.6. lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību;
6.7. YFU Latvija tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.8. YFU Latvija klientu un/vai YFU Latvija interešu aizsardzība.
 

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu YFU Latvija saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
7.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no YFU Latvija un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas YFU Latvija leģitīmās intereses.

8. YFU Latvija leģitīmās intereses ir:

8.1. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
8.2. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.3. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
8.4. veikt klientu aptauju par YFU Latvija darbību;
8.5. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.6. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu aizsardzība


9. YFU Latvija aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un YFU Latvija saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10.    Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. auditoriem, juriskonsultiem vai citiem YFU Latvija personas datu apstrādātājiem;

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, YFU Latvija leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā YFU Latvija klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi YFU Latvija.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt YFU Latvija piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko YFU Latvija veic, pamatojoties uz YFU Latvija likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

YFU Latvija ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika“.